งานสัมมนาและเวิร์คช็อป ทรัพยากร หน้าสมาชิก

หากไม่เปลี่ยนแปลงการสื่อสาร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรและ Mindset ของคนได้

การเปลี่ยนแปลงการสื่อสารไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร เนื่องจากคนเราไม่สามารถสื่อสารด้วยวิธีอื่นได้นอกจากวิธีที่ตัวเองรู้จักหรือเคยมีประสบการณ์มาก่อน การเปลี่ยนแปลงการสื่อสารไม่ได้หมายถึงการจดจำทักษะ แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความหมาย วัตถุประสงค์ และการตีความของการสื่อสาร ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงผ่าน "ประสบการณ์ที่ได้ทำจริงด้วยตนเอง" ด้วย

ใน DCD (Driving Corporate Dynamic) ผู้นำจะได้มีประสบการณ์ในการตีความการสื่อสารใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กับ Stakeholder เพื่อให้พวกเขาเติบโตในฐานะผู้นำ

ตระหนักถึงปัญหาที่ผู้นำองค์กรต้องเผชิญร่วมกัน

  • ต้องการพัฒนาผู้นำที่แท้จริงที่สามารถนำพาคนรอบข้างให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปครั้งใหญ่ด้วยมุมมองของผู้บริหาร
  • ต้องการให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยความสามารถของทีม มิใช่ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  • ต้องการสร้างองค์กรที่มีการทดลองทำเรื่องใหม่ๆมากมายที่หน้างาน
  • ต้องการบ่มเพาะวัฒนธรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับธรรมเนียมเดิมๆที่มีอยู่
  • ต้องการผลักดันให้เกิดการกระทำอย่างเป็นรูปธรรมที่มุ่งสู่การเผยแพร่วิสัยทัศน์และการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาทั่วทั้งองค์กรโดยเริ่มจากผู้นำ

DCD Process

ผู้นำพัฒนา Stakeholder ผ่านการ Coaching เพื่อให้เป็นผู้นำ และในกระบวนการนี้ ตัวผู้นำเองก็จะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของตนเองด้วยเช่นกัน

Stakeholder: ผู้ใต้บังคับบัญชาและ Key person ที่อยู่รอบตัว

The DCD process

องค์ประกอบของ DCD

นอกจากการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการโค้ชและนำไปปฏิบัติจริงแล้ว DCD ยังจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ประสบการณ์การได้รับการโค้ช ไปจนถึง Feedback

  • เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการโค้ชผ่านคลาสเรียนออนไลน์
  • ผู้เข้าร่วมโครงการและ Stakeholder มีการโค้ชกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  • ได้รับการโค้ชจากโค้ชมืออาชีพ
  • ได้รับ Feedback เกี่ยวกับความสามารถในการโค้ชและอิทธิพลของตัวเอง
The DCD process