งานสัมมนาและเวิร์คช็อป ทรัพยากร หน้าสมาชิก

COACH A's Purpose

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสให้ทุกคนทั่วโลกสามารถสานเสวนากันได้มากขึ้น

มนุษย์ไม่สามารถดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว เราล้วนดำรงอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์กับผู้คน
แต่การอยู่ร่วมกันนั้นไม่ง่ายเลย เมื่อเราแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน

แต่ความแตกต่างบางครั้งทำให้เราไม่สามารถมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่มีความซับซ้อนและไม่แน่นอนเช่นนี้ การมีส่วนร่วมและร่วมมือกับผู้อื่นมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อให้เราก้าวไปสู่อนาคต

การเสวนา (Dialogue) คือกระบวนการที่สามารถนำเอาองค์ความรู้ภายในตัวบุคคล แนวคิด ความเชื่อ มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันทำให้เราสามารถเข้าใจบริบทและองค์รวมเพื่อให้เราสามารถต่อยอดและสร้างสรรค์จากความต่างนี้ได้
เราเชื่อว่าการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นผ่านการสานเสวนานั้นสามารถเพิ่มมุมมองและสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่กำหนดอนาคตขององค์กรและสังคมได้อย่างแท้จริง

Coach คือตัวแทนของการสานเสวนา เราทีมงาน COACH A มุ่งมั่นที่จะเพิ่มโอกาสและพื้นที่ให้ผู้คนทั่วโลกได้มีส่วนร่วมในการสานเสวนา

Executive Coach ของ COACH A ทำหน้าที่เป็น Partner สู่การปฏิรูปองค์กร (Organizational Transformation)

Our Philosophy

แนวทางการปฏิรูปองค์กร
Systemic Coaching™

Executive Coach ของ COACH A ทำหน้าที่เป็น Partner สู่การปฏิรูปองค์กร

องค์กรประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลาย แตกต่างจากเครื่องจักรที่ถูกจัดเรียงตามแบบแผนและทำงานตามที่กำหนดไว้ ต่างคนต่างก็เริ่มต้นจากความตั้งใจ ปฏิสัมพันธ์กัน นำไปสู่การเติบโต และเปลี่ยนแปลง

การปฏิรูปองค์กร (Organizational Transformation) นั้นไม่เหมือนกับการแก้ปัญหาเครื่องจักร ที่ระบุเฉพาะส่วนปัญหาบางส่วนและพยายามแก้ไขเพียงส่วนนั้น ตรงกันข้ามองค์กรมีความซับซ้อน เหมือนกับร่างกายมนุษย์ ที่ทุกส่วนของร่างกายต่างเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เราจึงเชื่อว่าทางเดียวที่จะทำให้การปฏิรูปองค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง คือการเปลี่ยนแปลงที่ วัฒนธรรมองค์กร - กิจวัตรประจำวันและความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่สร้างให้เกิดความเป็นองค์กรในปัจจุบัน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การพยายามระบุและเปลี่ยนแปลงเพียงบุคคลเพียงหนึ่งสองคนภายในองค์กรจะไม่สามารถนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้

ในการทำงานร่วมกับ COACH A คุณจะได้แนวคิดของ Systemic Coaching เพื่อสนับสนุนในการปฏิรูปองค์กรของคุณเกิดขึ้นได้จริง ในที่นี้คำว่า "Systemic" ที่ COACH A ใช้นั้นมีความแตกต่างกับคำว่า "Systematic" ที่หลายๆคนคุ้นเคย "Systemic" ที่เรากำลังสื่อนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ ไม่จำกัดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนั่นเอง

ทุกองค์กรต่างมีรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนกับ "กิจวัตร (routine)" ซึ่งมาจากความเชื่อพื้นฐานที่ฝังรากลึกอยู่ในองค์กร การที่กิจวัตรเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป ก็หมายถึงว่าองค์กรได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกัน

แท้จริงแล้วกิจวัตรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นก็เป็นผลมาจากรูปแบบของการสื่อสารที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาภายในองค์กร

ถ้าหากว่าคนที่เป็นหัวหน้าเชื่อว่าบทบาทของหัวหน้าคือการให้ทิศทางกับลูกน้อง การสื่อสารของเขาก็จะเป็นกิจวัตรของการสอนและแนะนำ ในขณะเดียวกันลูกน้องก็จะเริ่มกิจวัตรที่เป็นการเชื่อฟังสิ่งที่หัวหน้าได้บอกและสอนมา

ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่าไม่ควรก้าวก่ายงานของแผนกอื่น ต่อให้เรารู้สึกว่าความคิดเห็นที่อีกแผนกนั้นไม่เหมาะสม แต่เราก็อาจจะเลือกไม่พูดถึงหรือสื่อสารมันออกมา และกิจวัตรของเราก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก

เมื่อกิจวัตรต่างๆสะสมรวมกันจึงกลายมาเป็นองค์กรในปัจจุบัน
และเป้าหมายของ Systemic Coaching™ ก็คือเพื่อสร้างผลสำเร็จในการปฏิรูปองค์กร (Transformation)

ใน Systemic Coaching™ แนวคิดของ "Subjectivation" มีความสำคัญอย่างมาก
"Subjectivation" เกิดเมื่อคนมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างจุดมุ่งหมายของตนเองและองค์กร และค้นพบความหมายที่เป็นเสมือนเหตุผลของการดำรงอยู่ขององค์กร คนที่มี "Subjectivation" เป็นคนที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากตนเองโดยไม่รอให้ปัจจัยภายนอกเกิดการเปลี่ยนแปลง และมองสิ่งต่างๆด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบ มากกว่าการโทษสิ่งต่างๆรอบตัว

องค์กรเปรียบเหมือนกับร่างกายที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่มองจากสิ่งต่างๆจากมุมมองว่า "สิ่งที่เป็นควรเป็นอย่างไร" หากคนที่มีความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบของตนเอง มี "Subjectivation" เข้ามารวมกลุ่มกันด้วยจำนวนที่มากพอ ก็คงไม่ยากที่จะทำให้ Road Map การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นได้

แนวทาง Systemic Coaching™ นั้นมีเพื่อเพิ่มจำนวนผู้นำที่มีความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบ และ มี Subjectivation ให้เพิ่มขึ้น การสานเสวนา (Dialogue) ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้นำที่มีลักษณะแบบนี้นี่เอง ที่จะทำให้รูปแบบและกิจวัตรต่างๆในภาพรวมเปลี่ยนแปลงไปได้

พื้นฐานของการ Coaching สำหรับการพัฒนาองค์กร

Systemic Coaching™ ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นฐาน 3 อย่าง ได้แก่: Process-Oriented , Evidence-Based, และ Result-Oriented

Process-oriented
การ Coach การ Feedback และการนำไปใช้จริงในการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้นำสามารถพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
Evidence-based
เรามีกระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Assesment ที่คิดค้นโดย COACH A เพื่อทำมาเป็น Feedback ให้ลูกค้าได้เห็นถึงสถานะในปัจจุบัน วิธีการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือวิจัยจำนวนมากและฐานข้อมูลวิจัยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Results-focused
ผลลัพธ์ของการ Coaching สามารถเห็นได้จากผลการดำเนินธุรกิจทั้งหมดขององค์กร โดยเรามุ่งหวังสู่การเปลี่ยนแปลงที่เชิงบวกภายในองค์กร เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ การลดอัตราการหมุนเวียนพนักงาน การเพิ่มผลิตภาพ และการเสริมสร้างการสื่อสารที่ดีขึ้น