งานสัมมนาและเวิร์คช็อป ทรัพยากร หน้าสมาชิก

สร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในองค์กร

Service เพื่อพัฒนาองค์กร (Organization Development)

ในแนวทางของ COACH A เราเริ่มต้นการพัฒนาองค์กร (Organization Development) ด้วย "Executive Coaching" ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง จากนั้นจะขยายสู่คนอื่นๆ ในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันทั้งในและนอกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

Executive Coaching จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงสภาพปัจจุบันของตนเองและองค์กร จากนั้นจะช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

DCD จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้นำที่สามารถพัฒนาความสามารถของคนที่ทำงานรอบตัวพวกเขาได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยเร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อมุ่งสู่ภาพองค์กรที่อยากให้เป็น

การโค้ช 3 นาที (3-Minute Coaching) เป็น Workshop ที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารของพวกเขาใหม่ จากแง่มุมของความหมาย วัตถุประสงค์ และการรับรู้ พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการสื่อสารภายใน 3 นาที เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงองค์กร

DAIBE เป็น Workshop ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีมผู้บริหาร ผ่านการสานเสวนาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทีมผู้บริหารที่สามารถร่วมมือกันเพื่อสร้างอนาคต

SHOT จะช่วยสร้างจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงองค์กรภายในระยะเวลา 3 เดือน ผ่านการตอบคำถาม 4 ข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร และ Feedback เกี่ยวกับความเป็นผู้นำจากคนที่ทำงานรอบตัวพวกเขา

เรียนรู้เกี่ยวกับ Coaching

บริการอื่นๆ