Why COACH A?เหตุผลที่ทำไม COACH A จึงได้รับการยอมรับ

Point 1

เป็น Coaching Firm ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก และ มีประสบการณ์การโค้ชลูกค้าทั่วโลกมากว่า 20 ปี

COACH Aเป็นองค์กรที่มีจำนวนโค้ชมากที่สุด โดยมีจำนวนโค้ชที่ประจำอยู่ในองค์กรจำนวน 100+ คนทั่วโลก ทำให้สามารถรองรับการพัฒนาขององค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างประสิทธิภาพ

Point 2

ให้บริการการโค้ชหลากหลายภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน)

COACH A ตอบรับองค์กรนานาชาติ ที่ต้องการใช้การโค้ชสำหรับผู้นำหลากหลายเชื้อชาติ

Point 3

ใช้ข้อมูลการวิจัยองค์กรจากสถาบันการโค้ช เพื่อวิเคราะห์และพัฒนา

มีสถาบันวิจัยการโค้ช Coaching Research Institute (CRI) ที่เน้นการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ""ภาวะผู้นำ"" และ ""การขับเคลื่อนขององค์กร"" โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลประกอบการของบริษัทที่นำเอาการโค้ชเข้ามาใช้
นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันที่คิดค้นเครื่องมือใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยข้อมูล ทำให้โค้ชเอและลูกค้าสามารถร่วมกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มการโค้ช และทำการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจบการโค้ชแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.นำเสนอผลวิจัยการพัฒนาองค์กร

2012
Academy of Management (USA)
2013
International Coaching Federation (ICF)
2014
Columbia University Coaching Conference

2.ยอมรับในระดับนานาชาติ

  • ปรับใช้ตัวชี้วัด Accelerate your Coaching Effectiveness (Ayce) ให้เข้ากับมาตรฐานสากล
  • มีประวัติการใช้โดยลูกค้าจำนวนมากกว่า 1,000 คนใน 28 ประเทศ
  • มีระบบReal Timeที่รองรับในหลายภาษา ทั้งไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน

3.สถาบันวิจัยการโค้ช

  • ค้นคว้าวิจัยเรื่องการสื่อสารเพื่อปรับใช้ในด้านการพัฒนา leadership และ องค์กร
  • วัดประสิทธิภาพและผลของกระบวนการการโค้ช
  • พัฒนาวิธีการและกระบวนการการวิจัยเพื่อวัดผลเกี่ยวกับด้าน leadership และ องค์กร
Point 4

มีเครื่องมือและระบบที่คิดค้นพัฒนาขึ้นมาเองกว่า 50 ชนิดเพื่อช่วยเร่งการเรียนรู้

จากผลการวิจัยเราพบว่าคุณสมบัติที่ผู้บริหารต้องการมากที่สุดคือ "ความรวดเร็วในการเรียนรู้" "การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง" และ "ทักษะการปรับตัว" ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา Platform ด้าน IT ในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้บริหารมีความคล่องตัวในการเรียนรู้ได้อย่างสูงสุด

ตัวอย่างเครื่องมือและระบบที่ใช้

ระบบ Real Time

Platformที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการโค้ชในบริษัท และ ทำให้โค้ชกับโค้ชชี่สามารถรับส่งฟี๊ดแบ็คให้กันและกันได้ทันที

ระบบ Boomerang

ระบบเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรสามารถรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ภายในที่เกิดขึ้นอยู่ได้

Point 5

การโค้ชที่มีการระบบการประเมินผลอย่างชัดเจน ทำให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

Accelerate your Coaching Effectiveness (Ayce) เป็นระบบเว็บไซต์ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินผลการโค้ชและให้ฟี๊ดแบ็คกับโค้ชได้ทันทีหลังจากการโค้ชเสร็จสิ้น