Our Serviceการบริการของเรา

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงExecutive Coaching

โปรแกรมการโค้ชสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching) ของโค้ชเอนั้น เป็นการโค้ชแบบตัวต่อตัว โดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยให้ผู้บริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีการตัดสินใจที่แม่นยำและฉับไว หรือแม้แต่มีการปรับกิจกรรมด้านการบริหารต่างๆ โดยการโค้ชนั้นจะมุ่งเน้นไปที่บทสนทนาระหว่างโค้ชและผู้บริหารตลอดระยะเวลาที่กำหนด โดยที่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกในทางธุรกิจให้กับองค์กร
นอกจากนี้ เพื่อให้เป้าหมายของผู้บริหารนั้นสำเร็จลุล่วง โค้ชเอได้มีการพัฒนาโปรแกรมการโค้ชที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เรียกว่า Systemic Coaching Program (DCD) เพื่อช่วยยกระดับความสามารถของคนในองค์กรเป็นวงกว้าง และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
จากการที่ผู้บริหารเองมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่อยู่รอบรอบตัวผู้บริหารนั้นก็จะได้รับผลพลอยได้ของการเปลี่ยนแปลงไปด้วย และในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการทำงานขององค์กร ทำให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานของโค้ชเอนั้น นอกจากจะเป็นการทำงานในเชิง Evidence-based Coaching แล้ว ทางโค้ชเอ ยังมีทีมนักวิจัยที่ทำหน้าที่ศึกษาและปรับปรุงเทคนิคการโค้ชต่างๆให้มีการพัฒนาและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

โครงสร้างการพัฒนาผู้นำเพื่อการปฏิรูปองค์กรDCD

Driving Corporate Dynamism (DCD) เป็นโครงสร้างการพัฒนาผู้นำที่ยกระดับความสามารถและความรวดเร็วในการปฎิรูปองค์กร
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา โค้ชเอได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆมากกว่า 1,800 องค์กรในการนำเสนอทางออกในการปฎิรูปองค์กร โดยจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาผู้บริหารและโค้ชเอต่างมีความเห็นตรงกันว่า ถึงแม้องค์กรจะนำระบบหรือวิธีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการทำงาน ตราบใดที่ mindset และวิธีการสื่อสารของคนในองค์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบใหม่ๆอย่างเดียวก็ยากที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรได้ แต่ถ้าหากนำการโค้ชเข้าไปใช้ในองค์กรก็จะทำให้คนแต่ละคนมีมุมมอง และการกระทำที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้บรรยากาศในการทำงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่การโค้ชมุ่งทำให้เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเคยชินจนกลายเป็นกิจวัตร ซึ่งต่อจากนั้นก็จะทำให้การปฏิรูปองค์กรประสบความสำเร็จ

Assessments

เราเชื่อว่าผู้บริหารจะต้องเข้าใจสถานการณ์ของบริษัทอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่เหมาะสมในการผลักดันองค์กร
การวิจัยจะทำให้ผู้บริหารมองเห็นสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งช่วยในการตัดสินใจกำหนดทิศทางองค์กร และยังทำให้เห็นช่องว่างระหว่าง ""สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจริง (เป้าหมาย)"" และ ""สิ่งที่เป็นอยู่ (สถานการณ์ปัจจุบัน)"" จนถึงปัจจุบัน โค้ชเอจัดทำการวิจัยให้กับองค์กรประมาณ 700 แห่ง และมีการเก็บข้อมูลจากพนักงานในองค์กรรวมกว่า 50,000 คนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ Knowhow ที่หลากหลาย และวัดทั้งในแง่เชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึง ""ความสัมพันธ์ของคนภายในองค์กร"" ในปัจจุบันและพัฒนาคนในองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
นอกจากนี้หลังการเข้าร่วมโครงการ DCD การเก็บข้อมูลนี้จะช่วยให้ผูับริหารสามารถเข้าใจอิทธิพลของตนเองที่มีต่อคนรอบด้าน และใช้เป็นฟีตแบ็คแก่ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารในการเตรียมแผนดำเนินการในแต่ละขั้นตอนไปจนสิ้นสุดโครงการ